Aftale om levering og afsætning af TækkeMiscanthus rør

Aftale om levering og afsætning af TækkeMiscanthus rør

mellem (”Leverandøren”)
______________ (navn)
____________ (adresse)
________ (postnr. og by)
CVR-nr.: __________

og

Miscanthus.dk A/S
_________ (adresse)
_______ (postnr. og by)
CVR-nr.: 32777686

Der er d.d. mellem parterne indgået aftale om salg af Miscanthus rør gennem Miscanthus.dk A/S til tækkere og andre købere. For aftalen gælder følgende:

§ 1: Baggrund og formål
1.1: Miscanthus.dk A/S har til formål at eje rettighederne til TækkeMiscanthus og drive virksomhed i tilknytning hertil, herunder sorts- og produktudvikle såvel i indland som i udland. Aktionærerne i Miscanthus.dk A/S er typisk avlere af Miscanthus rør eller aftagere heraf.

1.2: Leverandøren driver et areal med Miscanthus rør og er samtidig aktionær i Miscant-hus.dk A/S.

1.3: Formålet med denne aftale er at fastlægge betingelserne for Leverandørens salg af Miscanthus rør gennem Miscanthus.dk A/S.

§ 2: Leverandørens forpligtelser:
2.1: Leverandøren forpligter sig til at sælge al høstet Miscanthus rør fra Leverandørens bedrift, som opfylder kvalitetskravene i § 4, gennem Miscanthus.dk A/S. Afsætning uden om Miscanthus.dk A/S kræver særskilt aftale herom mellem parterne.

2.2: Leverandøren forpligter sig til at være aktionær for at kunne afsætte gennem Miscanthus.dk A/S.

§ 3: Miscanthus.dk A/S’ forpligtelser:
3.1: Miscanthus.dk A/S forpligter sig til at formidle salg af alt Miscanthus rør fra Leveran-dørens bedrift, herunder varetage kontakten til aftagere samt modtage betaling herfor og foretage afregning over for Leverandøren. Denne forpligtelse gælder kun for Miscanthus rør, der opfylder kvalitetskravene i § 4.

3.2: Fastsættelse af priser og generelle vilkår, herunder ændring af vilkår, sker på den årlige generalforsamling i Miscanthus.dk A/S.

§ 4: Kvalitetskrav
4.1: Den af Leverandøren dyrkede Miscanthus rør skal til stadighed opfylde krav til certificering, som fastlægges af Miscanthus.dk A/S. Certificeringskravene vedlægges nærværende aftale som bilag 1.

§ 5: Levering
5.1: Levering sker gennem Miscanthus.dk A/S.

5.2: Leverandøren skal opbevare den bundtede Miscanthus rør frem til aftalt leverings-tidspunkt.

5.3: Vælg mellem a) eller b)

a) På leveringstidspunktet er leverandøren forpligtet til at læsse den bundtede Mi-scanthus rør på en gardintrailer. Traileren afhentes af en af Miscanthus.dk A/S hyret vognmand.

b) På leveringstidspunktet sørger leverandøren for egen regning for transport af den bundtede Miscanthus rør frem til det oplyste leveringssted.

§ 6: Afregning
6.1: Senest 3 uger efter at Miscanthus.dk A/S modtager betaling fra aftager, foretages endelig afregning over for Leverandøren.

6.2: I den endelige afregning fratrækkes evt. udgifter til transport, som Miscanthus.dk A/S har afholdt. Endvidere fratrækkes et formidlingshonorar pr. leveret bundt. Dette for-midlingshonorar fastsættes årligt af Miscanthus.dk A/S.

§ 7: Ikrafttræden og ophør
7.1: Nærværende aftale træder i kraft på det tidspunkt, begge parter har underskrevet denne.

7.2: Aftalen er uopsigelig fra Leverandøren side, så længe denne er aktionær i Miscanthus.dk A/S. Dog vil aftalen kunne opsiges af Leverandøren med 2 måneders varsel, hvis Miscanthus.dk A/S undlader at afregne i henhold til § 6.

7.3: I tilfælde af Leverandørens salg af samtlige aktier i Miscanthus.dk A/S, er denne sta-dig bundet af nærværende aftale frem til det tidspunkt, hvor denne ophører med at dyrke Miscanthus..

§ 8: Underskrifter
8.1: Nærværende aftale underskrives i 2 eksemplarer, hvoraf Leverandøren modtager ét eksemplar og Miscanthus.dk A/S modtager ét eksemplar.Sted___________, Dato___________ Sted___________, Dato___________________________________________ ________________________________
Leverandøren                                               Miscanthus.dk A/S

Miscanthus.dk A/S | CVR: 12345678  | jbkjeldsen@gmail.com